IMG_3327KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ İLE 13/a MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Bilindiği üzere, 26.04.2014 Tarih 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve 01.05.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren tebliğ ile şimdiye kadar yayımlanan tüm tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bağlamda, 3065 sayılı KDV kanununun 13/a maddesi kapsamında teslim ve hizmet ifasında bulunanları ilgilendiren düzenlemeler geniş şekilde tebliğde yer almıştır.

13/a maddesi hakkındaki açıklamalar tebliğin II/B-1 bölümünde “Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde, Tadil, Bakım ve Onarımında, İmal ve İnşasına İlişkin Alımlarda İstisna” başlığı altında yer almaktadır.

 I – İSTİSNA KAPSAMINA ALINAN MAL VE HİZMET TESLİMLERİ

İstisna kapsamına alınan işlemler tebliğdeki II/B-1 bölümünün altında sırası ile aşağıdaki gibidir. İstisna kapsamında mal veya hizmet satın almak isteyenlere verilecek istisna belgeleri tebliğ ekinde yer almakta olup, ek numaraları aşağıdaki gibidir.

1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna (EK:6A)

1.2. Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde İstisna (EK:6B)

1.3. Faaliyetleri İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Kiralanması veya Çeşitli Şekillerde İşletilmesi Olan Mükelleflere Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetler

1.3.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler. (EK:6C)

1.3.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesislerin Sipariş Üzerine İmal ve İnşa Edilmesi.

1.3.2.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler. (EK:6D)

1.3.2.2. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler. (EK:6C)

1.3.3. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna. (EK:6E ve (EK:6F

II – ORTAK HÜKÜMLER

Tebliğ hükümleri incelediğinde, KDV kanunun 13/a kapsamındaki istisna bölümlerinde özet olarak aşağıdaki ortak hükümler yer almaktadır.

1 – İstisna belgesi almak için başvuranların mükellef olmaları esastır. Ayrıca “1.3.3. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna” için belge başvurusunda bulunanların dışındakilerin KDV mükellefi olmaları gereklidir.

2 – İstisna belgesi almak isteyen mükelleflerin yukarıdaki tanımlara uyan faaliyetlerinin iştigal konuları arasında yer alması gerekmektedir

3 – İstisna kapsamında işlem yapan ve istisnadan yararlanacak olanların şimdiye kadar olduğu gibi vergi dairesine başvurarak istisna belgesi almaları gerektiği açıklanmıştır. İstisna belgeleri için başvuru “1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna”talebinde bulunanların (EK:6A) belgesi için başvuruları elektronik ortamda olmayacaktır. Yukarıdaki tanımlara uyan diğer mükellefler mal ve hizmetlere ilişkin listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunacaklardır.

4 – Vergi dairesi tarafından durumu, iştigal konusu, aracın mahiyeti göz önüne alınarak yapılan değerlendirme sonucunda şartları taşıyan mükelleflere, elektronik olarak sisteme girilen mal ve hizmetlerle sınırlı olmak üzere yukarıdaki bölümde ek numaraları belirtilen istisna belgeleri verilir. İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı liste halinde yer alır.

5 – Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mükellef tarafından mal teslimi ya da hizmeti sunanlara verilir ve istisna kapsamında işlem yapmaları istenir. Bu belge hizmeti sunanlar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanacaktır.

6 – Söz konusu istisna belgeleri kapsamında teslim veya hizmette bulunan mükellef, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girer.

7 – Aynı satıcıdan yapılan birden fazla mal ve hizmet alımına ilişkin harcamaların proje maliyetinin binde 5’ine kadar olan kısmı tek satır olarak girilebilir. Bu şekilde birden fazla satır yazılabilir. Ancak, bu satır tutarlarının toplamının proje maliyetinin yüzde 10’unu aşmaması gerekir. Bu durumda da mal ve hizmetin cinsi, miktarı, tutarı gibi hususlar, bu kapsamdaki alışları anlaşılır bir şekilde açıklayacak detayda yazılır

8 – Uygulama tebliğinden önceki tebliğlerde yer alan düzenlemelerde olduğu gibi, İstisna belgesine dayanılarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarına ilişkin faturalarda KDV gösterilmez. Ayrıca istisna belgesi tarih ve numarasına atıf yapılarak 3065 sayılı Kanunun (13/a) maddesi kapsamında istisna uygulandığına ilişkin açıklamaya yer verilir.

9 – “1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna ve  1.3.3. Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Yapılan Teslim ve Hizmetlere Yönelik İstisna”larda 3065 sayılı Kanunun (16/1-a) maddesine göre yurtiçinde teslimleri istisna kapsamına giren malların ithali de vergiden müstesnadır. Buna göre, söz konusu araçlarda olduğu gibi araçların imal ve inşasında kullanılacak malların ithalinde de yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde istisna uygulanır.

10 – Projenin sonradan revize edilmesi, güncellenmesi veya ek proje düzenlenmesi halinde proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste de elektronik ortamda revize edilir. Revize sonrası istisna kapsamına giren alışlarda istisnadan faydalanılabilmesi için istisna belgesinin de revize edilmesi gerekir.İstisna belgesi projede öngörülen süreyle sınırlı olarak verilir. Projedeki sürenin revize edilmesi durumunda, istisna belgesindeki süre de revize edilir.

11 – Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

III – İSTİSNANIN BEYANI

Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslim ve hizmetler, KDV beyannamesinin “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 304 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu satışların KDV hariç bedeli, iade talep edilecek ise “Yüklenilen KDV” sütununa bu satışlar dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, satırın “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.

İstisna kapsamında mal ve hizmet alanlar istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan mal ve hizmet bölümlerinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

IV – İSTİSNA KAPSAMINDA YAPILAN MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE YÜKLENİLEN KDV NİN İADESİ.

1 – İstenen Belgeler

3065 Sayılı KDV kanunu 13/a maddesi kapsamında yapılan ve KDV den istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen KDV nin iadesi esasları uygulama tebliğinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre nakden veya mahsuben iade talebinde bulunan mükelleflerden iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır.

- Standart iade talep dilekçesi (Elektronik ortamda)

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Elektronik ortamda)

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi (Elektronik ortamda)

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu (KDV Uygulama Tebliği Ek 19)

- Satış faturaları listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

 

1.1.Araç ve Tesislerin Tesliminde İstisna” kapsamında işlem yapanlarda ilk beş belge ile birlikte –“Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği” yeterli olacaktır.

Bunların dışında “1.3.2.1. İstisna Kapsamındaki Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler” de aşağıdaki belgeler aranacaktır.

- Standart iade talep dilekçesi (Elektronik ortamda)

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi (Elektronik ortamda)

- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği (İlk iade talebi sırasında bir defa verilecektir. Sözleşme kapsamında değişiklik olması halinde yeniden verileceği tabiidir.)

- İstisnaya konu edilmiş harcamalara ilişkin alış belgelerinin listesi

-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak onaylanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

 Tebliğde, İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderilen belgelerin Gelir İdaresi Başkanlığınca uygun görülenler hariç kağıt ortamında ayrıca vergi dairesine verilmeyeceği belirtilmiştir. Bu nedenle yukarıda sayılan belgelerin basılı ortamda ayrıca vergi dairesince istenmeyeceğini düşünmekteyiz.

 2 – İade Limitleri ve Raporlama

Bu tebliğ ile incelemesiz alt limit tutarı 4.000.-TL. den 5.000.-TL ye çıkarılmıştır. Ayrıca 13/a kapsamında mal teslimi ve hizmet ifasında bulunanlar, Araç ve Tesislerin Tesliminde bulunanlar hariç;bundan böyle aşağıda belirtildiği üzere limiti aşan mahsuben ve nakden iade taleplerini rapor karşılığında alabileceklerdir.

 - Araç ve Tesislerin Tesliminde 

Yukarıda sayılan belgelerin ibrazı şartına bağlı olarak, , hava ve demiryolu taşıma araçlarını, yüzer tesis ve araçları istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin 5.000.-TL. yi aşmayan nakden iade talepleri ve miktarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM raporu veya teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın nakden iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporu ya da teminat alınarak mükellefe iade edilir. Teminat vergi inceleme raporu veya YMM tasdik raporu sonucuna göre çözülür.

 - Araç ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetlerinde, Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenler, Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenler, Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler, Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların İmal ve İnşası Olanlara Bu Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetler

KDV uygulama genel tebliği ile yukarıda sayılan teslim ve hizmetleri istisna kapsamında gerçekleştirenlerin yüklendikleri KDV lerin iadesinde değişiklik yapılmıştır. Mevcut sistemde mükelleflerin miktarına bakılmaksızın mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmekte idi. Limiti aşan iadelerini ise YMM raporuna dayanarak almakta idiler.

Ancak, tebliğin yürürlük tarihi olan 01.05.2014’den itibaren, iade sahiplerinin 5.000.-TL. ve üzeri mahsup talepleri, vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile yerine getirilecektir. Nakden iade talepleri ise miktar şartına bağlı olmaksızın Vergi İnceleme Raporu ile mükellefe iade edilecektir. Teminat verilmesi halinde de teminat Vergi İnceleme Raporu ile çözülecektir.

Açıklanmaya muhtaç konu, mahsuben iade taleplerinde, iade talep dilekçesi ve eklerinin verildiği tarih itibarı ile mahsuben iadeye hak kazanılıp kazanılmadığıdır. Bu konuda tebliğde bir açıklamaya rastlanmamıştır.

 3 – İstisna Kapsamında İşlem YapanlardaMüteselsil Sorumluluk

Mükellefler kendilerine, alıcılar tarafından teslim veya hizmetin istisna kapsamına girdiğini belirten istisna belgesi ibraz edildikten sonra, başka bir şart aramadan istisna kapsamında işlem yapacaklardır.

Daha sonra işlemin, istisna için bu bölümde açıklanan şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, zıyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranır. Satıcının iade talebi ise yukarıda belirtilen usul ve esaslar kapsamında yerine getirilir.

İstisna belgesi olmaksızın işlem yapılması halinde, zıyaa uğratılan vergi, ceza, zam ve faizlerden teslim veya hizmeti yapan mükellefler ile birlikte teslim veya hizmet yapılan alıcı da müteselsil sorumlu tutulur.

Bu husus oldukça önemli olup, uygulamada bazı vergi daireleri, belgenin gerekli şartları taşımadığını tespit ettikleri anda, önceki tebliğlerde de aynı hükümler bulunmasına rağmen iade talebini yerine getirmemekte, belgeye isabet eden KDV leri iadeden tenzil etmekte idiler. Bundan böyle tebliğin bu açık hükmüne uyulacağını ummaktayız.

 V – ÖZEL ESASLAR

Bu tebliğ ile birlikte gelen ve iade talebinde bulunsun ya da bulunmasın mükellefleri en çok ilgilendiren husus ise özel esaslardır. Zira şimdiye kadar, vergi daireleri KDVİRA sistemi tarafından üretilen “KDV iadesi kontrol Raporuna” göre, mükellefleri mal ve hizmet aldıkları zincirin neredeyse tüm halkalarından sorumlu tutmakta idi.

Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla özel esaslar kapsamında bulunan mükelleflerden;

- Haklarında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme raporu bulunanların durumu Tebliğin (IV/E-6.1.2),

- Haklarında SMİYB düzenleme tespiti bulunanların durumu Tebliğin (IV/E-7.1.2.),

- Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunanların durumu Tebliğin (IV/E-6.2.2.),

- Haklarında SMİYB kullanma tespiti bulunanların durumu Tebliğin (IV/E-7.2.2.),

- Haklarında SMİYB düzenleme raporu olanların ortakları veya bunların kurduğu ortak olduğu şirketlerin durumu Tebliğin (IV/E-10.),

-Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanların durumu Tebliğin (IV/E-11.), bölümünde açıklanmıştır.

- Kendisi hakkında bir olumsuzluk olmamakla birlikte doğrudan mal veya hizmet temin ettikleri safhadan önceki safhalardaki mükellefler hakkında olumsuz rapor veya tespit olanların, müracaatlarına ve ilave bir işleme gerek olmaksızın Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bağlı bulundukları vergi dairesi tarafından genel esaslara dönüşü sağlanır.

Tebliğ hükümlerine göre, bundan böyle mükellefler kendileri ve doğrudan mal veya hizmet temin ettiği mükelleflerden sorumlu tutulacaklar, bunlardan önceki safhalarda oluşan olumsuzluklardan sorumlu tutulmayacaklardır. Ayrıca özel esaslardan genel esaslara dönüşlerde kolaylaştırılmıştır.

 VI – SONUÇ

Tebliğin ilgili bölümlerinin yukarıya alınan özetlerinde görüldüğü üzere, KDV kanunu 13/a maddesi kapsamında işlem yapanlar için getirilen düzenlemelerin sektörde iş yapan mükellefler lehine fazla iyileştirme yapmadığını düşünmekteyiz.

Tebliğden önce, istisna kapsamında yapılan işlemler nedeni ile yüklenilen KDV lerin mahsuben iadesinde vergi inceleme veya YMM raporu şartı getirilmiş, nakden iadeler ise vergi inceleme raporu şartına bağlanmıştır. Buda KDV iadesini almak isteyen ve planlarını buna göre yapan ve gemicilik sektöründe oluşan krizden çıkmaya çalışan sektörü olumsuz yönde etkileyecektir.

Ayrıca tebliğin uygulaması aşamasında şimdiden sorunlar çıkmaya başlamıştır. Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde işlem yapanların durumu ne olacaktır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporu şartına bağlanan mahsuben iade taleplerinde, mahsup talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla iade geçerlilik kazanmış mıdır.

Bu gibi konular idare tarafından açıklığa kavuşturulmayı beklemektedir.

                                                                                                                                 Oğuz ÖZKAN

                                                                                                                          Yeminli Mali Müşavir

 

 

 

Tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Alan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

Web Tasarım Alan YMM Ltd. Şti.| © 2013

ahmet@alanymm.com

Adres: Küçükyalı Mah. Gökhan Sk. Yonca Park Apt. No:24 D:20 Küçükyalı - Maltepe – İstanbul Telefon : 0216 463 61 23 – 463 61 33 Faks: 0216 464 35 75